اپلیکیشن موبایل

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﻦ

ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺭﺳﺎﻝ

ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍپ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺰ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍپ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ، ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﯿﮑﺎﺩ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺍﺳﻂ

ﮐﺎﺭﺑﺮی ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮی ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

مزایای اپلیکیشن برای کسب‌وکار 

_باعث میشود توسعه وفاداری در مشتریان ایجاد شود

اپلیکیشن ها باعث می‌شوند که ارتباط مستقیم و لحظه‌ای  و روزمره با مشتریان خود داشته باشید. این ارتباط نزدیک باعث میشود یک رابطه بین کسب‌وکار شما و مشتریان  به وجود بیاید که درنهایت به

وفاداری و توسعه برند ختم میشود .

_باعث تقویت برند می‌شود

هنگامی که به ضمیر ناخودآگاه مشتریان می‌رسیم، شما دوست دارید که اولین انخاب  آنها باشید. به این معنا که وقتی مشتری به یک محصول یا خدماتی فکر می‌کند، ناخودآگاه اول‌ از همه به کسب‌وکار

شما  فکر کند.

برند خود را پررنگ کنید

می‌توانید با ارائه ترفیع و تخفیف در اپلیکیشن خود حضوری پررنگ‌تر در بین مشتریان خود داشته باشید با این کار شما می‌توانید محصولات خودتان را جزء مواردی قراربدهید که طی ۲ ساعت در روز  مشتریان

هنگام استفاده از موبایلشان به آنها نگاه می کنند و این باعث میشود نگاه کثیری از مردم را به خودتان اختصاص بدهید.

مشاوره آنلاین